24sata.info

Syndicate content
24sata.info
Updated: 12 min 40 sek od tega

Šokantni detalji iz prvostepene presude o zločinima Ratka Mladića

Sre, 22/11/2017 - 15:47

Mladić je osuđen za genocid i progon, istrebljivanje, ubistvo i nečovječno djelo prisilnog premještanja sa područja Srebrenice tokom 1995. godine; za progon, istrebljivanje, ubistvo, deportaciju i nečovječno djelo prisilnog premještanja u opštinama širom BiH; za ubistvo, terorisanje i protivpravne napade na civile u Sarajevu; kao i za uzimanje pripadnika Ujedinjenih nacija kao talaca. Oslobođen je optužbe za genocid u nekoliko opština u BiH tokom 1992. godine.
 
Vijeće je utvrdilo da je Mladić počinio te zločine svojim učešćem i doprinosom u četiri udružena zločinačka poduhvata (UZP), odnosno sveobuhvatnom udruženom zločinačkom poduhvatu, udruženom zločinačkom poduhvatu vezanom za Sarajevo, udruženom zločinačkom poduhvatu vezanom za Srebrenicu i udruženi zločinačkom poduhvatu vezanom za uzimanje talaca.
 
Sveobuhvatni udruženi zločinački poduhvat, koji je postojao od 1991. do novembra 1995. godine, imao je za cilj trajno uklanjanje bosanskih Muslimana i bosanskih Hrvata s područja u BiH na koja su bosanski Srbi polagali pravo činjenjem zločina u općinama širom BiH (Općine). Vijeće je utvrdilo da dokazi nisu potkrijepili nalaz da je zločin genocida predstavljao dio cilja Sveobuhvatnog udruženog zločinačkog poduhvata.
 
Sudije su utvrdile da su snage bosanskih Srba ubile brojne bosanske Muslimane i bosanske Hrvate, dok su brojni drugi prisilno raseljeni iz svojih domova tokom preuzimanja kontrole nad opštinama ili nakon napada na nesrpska sela.
 
“Okolnosti su bile strašne; oni koji su pokušali da odbrane svoje domove bili su suočeni s nemilosrdnom silom. Izvršavana su masovna pogubljenja, a neke žrtve su podlegle nakon premlaćivanja. Mnogi od počinilaca koji su zarobili bosanske Muslimane pokazivali su malo ili nimalo poštovanja za ljudski život i dostojanstvo”, rekao je predsjedavajući sudija Alphons Orie.
 
Druge žrtve su uhapšene, zatočene u zatočeničkim objektima, često u nehumanim životnim uslovima, izlo žene mučenju, premlaćivanju, silovanju i drugim djelima seksualnog nasilja, i nakon toga premještene izvan tih općina.
 
Vijeće je utvrdilo da je Mladić bio od ključne važnosti za počinjenje tih zločina, i to u tolikoj mjeri da bez njegovih djela ti zločini ne bi bili počinjeni na način na koji su počinjeni. Sudije su stoga utvrdile da je on značajno doprinio postizanju zajedničkog cilja da se trajno uklone bosanski Muslimani i bosanski Hrvati s područja u BiH na koja su bosanski Srbi polagali pravo činjenjem zlo čina. Mladić je proglašen krivim za progon, istrebljivanje, ubistvo, deportaciju i nečovječno djelo prisilnog premještanja.
 
Vijeće je također utvrdilo većinom glasova (uz protivno mišljenje sudije Oriea), da su neposredni počinioci u nekoliko općina namjeravali da unište bosanske Muslimane u tim općinama kao dio zaštićene grupe. Međutim, sudije su zaključile da su bosanski Muslimani koji su bili meta napada u svakoj od općina predstavljali relativno mali dio i nisu na druge načine predstavljali značajan dio zaštićene grupe. Shodno tome, Vijeće se nije uvjerilo da je jedini razumni zaključak bio da su neposredni počinioci posjedovali potrebnu namjeru da unište značajan dio zaštićene grupe bosanskih Muslimana.
 
Sudije su utvrdile da je Mladić od maja 1992. do novembra 1995. godine značajno doprinio udruženom zločinačkom poduhvatu širenja terora među civilnim stanovništvom Sarajeva provođenjem kampanje snajperskog djelovanja i granatiranja (udruženi zločinački poduhvat vezan za Sarajevo).
 
Tokom tog perioda VRS je svakodnevno namjerno granatirala i djelovala iz snajpera po civilnom stanovništvom Sarajeva, često na lokacijama koje su imale malu ili nikakvu vojnu vrijednost, što je za posljedicu imalo smrt i ranjavanje na hiljade građana. Stanovnici Sarajeva, rekao je predsjedavajući sudija Orie, “bili su prisiljeni da žive u stanju neprestane opasnosti. Svaki put kad bi oni, ili njihovi najbliži, izašli iz kuće, pitali bi se da li će se naći na nišanu snajperske ili artiljerijske vatre”.
 
Sudije su utvrdile da je Mladić namjeravao da počini te zločine kako bi postigao cilj udruženog zločina čkog poduhvata vezanog za Sarajevo i da su njegova djela bila od presudne važnosti za počinjenje tih zločina. Vijeće je stoga proglasilo Mladića krivim za zločine terorisanja, protivpravnih napada na civile i ubistva.
 
Vijeće je takođe utvrdilo postojanje udruženog zločinačkog poduhvata koji je imao zajednički cilj uzimanja osoblja Ujedinjenih nacija za taoce kako bi se NATO prisilio da se uzdrži od vazdušnih napada na vojne ciljeve bosanskih Srba (udruženi zločinački poduhvat vezan za uzimanje talaca).
 
S tim ciljem su snage bosanskih Srba zatočile osoblje Ujedinjenih nacija od približno 25. maja do 24. juna 1995, i odvele ih na razne lokacije širom BiH. Neki od njih su vezani lisicama, nekad s uperenim vatrenim oružjem, na lokacijama od vojnog zna čaja. Mladić je namjeravao da zatoči to osoblje Ujedinjenih nacija i prijetio im je tokom njihovog zatočenja kako bi postigao cilj prestanka vazdušnih napada snaga NATO.
 
Sudije su zaključile da je Mladićev doprinos bio presudan za provođenje ciljeva udruženog zločinačkog poduhvata vezanog za uzimanje talaca te da je on stoga kriv za zločin uzimanja talaca.
 
Vijeće je nadalje utvrdilo da je 1995. godine Mladić učestvovao u udruženom zločinačkom poduhvatu koji je imao za cilj eliminisanje bosanskih Muslimana u Srebrenici (udruženi zlo činački poduhvat vezan za Srebrenicu).
 
Mladić je u martu 1995. godine potpisao naređenje za stratešku opreaciju protiv te enklave, s namjerom da je isprazni od stanovništva bosanskih Muslimana i da to područje postane dio srpske teritorije. Nakon što je VRS ušla u Srebrenicu 11. jula 1995, žene, djeca i neki stariji muškarci bosanski Muslimani prisilno su premješteni iz enklave na teritoriju pod kontrolom bosanskih Muslimana. Muškarci bosanski Muslimani su odvedeni iz baze Ujedinjenih nacija u Potočarima, zatočeni u privremenim zatočeničkim objektima i kasnije, zajedno sa hiljadama drugih koji su uhvaćeni iz kolone koja je iz enklave bježala pješice, autobusima prevezeni na razne lokacije u opštinama Srebrenica, Bratunac i Zvornik gdje su pogubljeni.
 
Vijeće je utvrdilo da je Mladić namjeravao da postigne cilj udruženog zločinačkog poduhvata za Srebrenicu uništenjem bosanskih Muslimana u Srebrenici putem ubistva muškaraca i dječaka i prisilnog premještanja žena, male djece i nekih starijih muškaraca. Vijeće je stoga Mladića proglasilo krivim za genocid, progon, ubistvo, istrebljivanje, i za nečovječno djelo prisilnog premještanja.
 
Strane u postupku imaju pravo da ulože žalbu na presudu. Žalbeni postupak, ukoliko do njega dođe, vodiće se pred Međunarodnim rezidualnim mehanizmom za krivične sudove (MMKS).
 
Ratku Mladiću se u kaznu uračunava do sada provedeno vrijeme u pritvoru.
 
Pretresno vijeće I je radilo u sastavu sudija Alphons Orie (predsjedavajući, Nizozemska), sudija Bakone Justice Moloto (Južnoafrička Republika) i sudija Christoph Flügge (Njemačka).
 
Suđenje je počelo 16. maja 2012. i izvođenje dokaza je trajalo preko četiri godine, tokom kojih je Vije će zasjedalo 530 dana suđenja, čulo svjedočenje 592 svjedoka i prihvatilo gotovo 10.000 dokaznih predmeta. Vijeće je također formalno primilo na znanje otprilike 2.000 činjenica o kojima je presuđeno. Iznošenje završnih riječi je trajalo od 5. do 15. decembra 2016.
 
Od svog osnivanja Međunarodni sud je podigao optužnice protiv 161 osobe za ozbiljne povrede međunarodnog humanitarnog prava počinjene na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. do 2001. godine. Postupci protiv 155 osoba su okončani. Trenutno su u toku postupci protiv 6 optuženih.

 

(24sata.info)

Kategorije: Bosna in Hercegovina

Kekiću dvije godine zatvora za ratovanje u Siriji

Sre, 22/11/2017 - 15:12

Prema drugostepenoj presudi, Kekić je osuđen da je 20. marta 2015. godine s ciljem pridruživanja stranoj paravojnoj formaciji otputovao u Tursku, a zatim neutvrđenog dana u Siriju gdje se priključio jedinici “Enver Alwaki”, koja djeluje pri takozvanoj Islamskoj državi i gdje je ostao do 2. oktobra te godine.
 
Prvostepenom presudom u junu ove godine, Kekić je oslobođen optužbe, ali je Apelaciono vijeće uvažilo žalbu Tužilaštva te se Kekiću sudilo iznova.
 
- Analizom svih izvedenih dokaza i iskaza svjedoka, Vijeće je na nesumljiv način utvrdilo da je postojala jedinica ‘Enver Alwaki’, koja je služila za borbena dejstva. Iz dokaza proizilazi da je optuženi do 2. oktobra 2015. boravio u Siriji i bio pripadnik paravojne te formacije - rekao je Miloš Babić, predsjedavajući Apelacionog vijeća, javlja BIRN-Justice Report. 
 
Kako je rekao Babić, odbrana je nastojala dovesti u sumnju iskaze svjedoka, ali Vijeće nalazi da ti navodi nisu dokazani.
 
Odlučujući o visini kazne, Apelaciono vijeće je imalo u vidu svrhu kažnjavanja, te od olakšavajućih okolnosti je cijenilo raniju Kekićevu neosuđivanost, porodično i imovno stanje, te korektno držanje pred sudom. Vijeće nije našlo otežavajuće okolnosti.
 
Optuženi nije prisustvovao izricanju presude.
 
Protiv ove presude dozvoljena je žalba Trećestepenom vijeću Apelacionog odjeljenja.
 

 

(FENA)

Kategorije: Bosna in Hercegovina

Subašić: Žrtva nikada ne može biti zadovoljna

Sre, 22/11/2017 - 14:57

Predsjednica Udruženja "Majke enklava Srebrenica i Žepa" Munira Subašić poručila je nakon što je Ratko Mladić, ratni komandant Vojske Republike Srpske, danas u Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) prvostepeno osuđen na doživotnu kaznu zatvora, da žrtva nikada ne može biti zadovoljna, javlja Anadolu Agency (AA).

"Ovo je ista presuda koja je bila i Karadžiću, jedino što je on dobio doživotnu, a Karadžić 40 godina. Jedina je razlika da je Mladić imao veze sa vojskom Srbije. Mi žrtve sada imamo pravo da podignemo optužnicu i protiv Srbije i RS-a", pojasnila je Subašić.

Poželjela je da Mladić živi još dugo i dočeka žalbenu presudu.

"A, da mu svaku noć na oči dolazi moj sin i njegova kćerka koja se ubila zbog njega i sva nevino ubijena djeca", poručila je Subašić.


(AA)

Kategorije: Bosna in Hercegovina

FOTO: Šta znače obilježja na Mladićevom reveru i kravati

Sre, 22/11/2017 - 14:50

Kako piše Telegraf, riječ je o Natalijinoj ramondi (Ramonda nathalie), biljci poznatoj i kao cvijet feniks, koja ima višestruku simboliku za srpski narod, jer i kada se potpuno osuši, ako se malo zalije, može oživjeti, "baš kao što je iz pepela uskrsla i srpska vojska u Prvom svjetskom ratu".Mladić je također nosio crvenu kravatu sa srpom i čekićem te ćiriličnim slovima KPRF, što je skraćenica Komunističke partije Ruske Federacije.


(Klix.ba)

Kategorije: Bosna in Hercegovina

Amanpour: Mladić je do samog kraja ostao kukavica

Sre, 22/11/2017 - 14:49

"Rekla bih da je doživotna kazna za Mladića najmanje što su žrtve ovog rata trebale dobiti", rekla je Amanpour koja je uživo u programu govorila o historijskoj presudi za genocid komandantu vojske Republike Srpske.

Uoči presude ona je objavila vrlo emotivan lični tekst o svojim susretima sa osuđenim zločincem. Prisjetila se i trenutaka kada mu je nagovještavala da bi mogao biti procesuiran za zločine.

"Nema veće časti nego braniti svoj narod, rekao mi je Ratko Mladić 1993. godine, kada sam 'koljača iz Bosne' pitala šta misli o tome hoće li biti procesuiran kao ratni zločinac. Sa velikim zadovoljstvom ga gledam danas kako čeka presudu u Hagu", navela je Amanpour.

Tribunal je danas u prvostepenoj presudi osudio Mladića po 10 od 11 tačaka optužnice proglašavajući ga krivim između ostalog za genocid u Srebrenicu, udruženi zločinački pothvat i teroriziranje Sarajeva.


(FENA)

Kategorije: Bosna in Hercegovina

Suljagić: Ratko Mladić nije lekcija iz prošlosti, Mladić je lekcija za budućnost

Sre, 22/11/2017 - 14:46

- Kad kažete doživotna kazna to onda znači da je Sud barem ozbiljno shvatio dokaze koji su izneseni pred Sud - navodi Suljagić.
 
Kada je riječ o samoj presudi Ratku Mladiću, on ističe kako je žalosno "što Sudsko vijeće nije našlo hrabrosti da genocid pročita i protumači drugačije, jer postoji dovoljno dokaza da su bosanski muslimani bili izloženi genocidnom napadu na teritoriji cijele BiH od 1992. do 1995. godine".
 
Suljagić smatra da nema mjesta i prostora za likovanje.
 
- Nama je 100.000 ljudi pobijeno, još se stotine hiljada ljudi neće roditi kao rezultat toga što je radio Ratko Mladić. Mi nemamo pravo da likujemo. Ratko Mladić nije lekcija iz prošlosti, Ratko Mladić je lekcija iz budućnosti. Ratko Mladić je pouka o tome šta će nam se dogoditi svaki put kad svoju sudbinu prepustimo u ruke nekome drugom – smatra Suljagić.
 
Po njegovi riječima, Ratko Mladić je lekcija koja glasi „da pravda ne živi u međunarodnim sudovima nego u haubičkim cijevima“.               
 
- Dokazi koji su korišteni na suđenju protiv Ratka Mladića korišteni su i u brojnim drugim suđenjima. Apsolutno ništa novo u tom smislu nema - napominje Suljagić.
 
Dodaje da ako postoji ijedna stvar koju bi trebali prihvati i nadgrađivati, onda je to "upravo to more činjenica, more presuđenih pravosudno i pravosnažno utvrđenih činjenica o tome šta se događalo u BiH".
 
Sudsko vijeće Haškog tribunala danas je osudilo ratnog komandanta Vojske Republike Srpske, generala Ratka Mladića na kaznu doživotnog zatvora. Riječ je o prvostepenoj presudi, na koju će se moći žaliti i haško tužilaštvo i Mladićeva odbrana.

 

(FENA)

Kategorije: Bosna in Hercegovina

Duraković: Simbolika doživotne kazne djelimična satisfakcija za žrtve

Sre, 22/11/2017 - 14:35

- Simbolika doživotne kazne za razliku od Karadžića također je djelimična satisfakcija za sve žrtve. Doživotnom kaznom najodgovornijoj osobu za komandovanje vojskom koja je počinila sve te zločine, a politika im naredila, mislim da možemo biti djelimično zadovoljni, ali da nije utvrđen genocid na drugim mjestima nismo zadovoljni - izjavio je Duraković.
 
Sada imamo, kako ističe, historijsku činjenicu, odnosno prvostepenu presudu koja je historijski važna za sve nas.
 
Zamjenik načelnika Općine Srebrenica Nermin Alivuković kazao je da su preživjele žrtve očekivale ovakvu presudu.
 
- Međunarodni sud u Hagu je presudio doživotnu kaznu za zločin genocida u Srebrenici i sve ostale zločine iz nekoliko tačaka optužnice. Mogu reći da je na neki način satisfakcija za sve žrtve, a prije svega za žrtve genocida u Srebrenici i širom BiH, imajući u vidu da pored genocida u Srebrenici optužen je i za udruženi zločinački poduhvat - naglasio je Alivuković.
 
Ipak, kaže da ne očekuje neke promjene u samom životu građana Srebrenice nakon ove presude. 
 
Mišljenja je također da je nephodno donošenje zakona na nivou BiH o zabrani negiranja genocida te da se jedino na taj način može krenuti u bolju budućnost.

 

(FENA)
 

Kategorije: Bosna in Hercegovina

Nikšić: Nema pomirenja bez istine i pravde, a bez pomirenja nema istinske sreće za bilo koga u BiH

Sre, 22/11/2017 - 14:21

Puno ljudi će se, bez sumnje, sjećati ovog dana, kao što je, nažalost, i puno onih koji se sjećaju svih strašnih stvari kroz koje je prošla BiH i njeni građani.

Ovo je veliki dan za pravdu, veliki dan za sve žrtve rata i stradanja u Bosni i Hercegovini, a naročito za porodice žrtava genocida u Srebrenici.

Želim vjerovati da će društvo u BiH, zemljama regije, pa i cijelog svijeta, imati snage učiti iz ove presude. Da ćemo, ako ništa drugo, svi početi uvažavati žrtve i boriti se da posljedice zločina, za koje je Mladić osuđen, budu što je moguće više otklonjene.

To je trajna obaveza svih u BiH, našem susjedstvu, ali i cijelom svijetu.

Očekujem i da se mnogi, koji to nisu uradili sada, konačno suoče sa istinom o zlu koje je Mladić prouzrokovao, zajedno sa ideologijom mržnje koju je predstavljao i simbolizirao. Vrijeme je da se politike koje su stajale iza Mladića zauvijek iskorijene i odbace.

Nema pomirenja bez istine i pravde, a bez pomirenja nema istinske sreće za bilo koga u BiH, ali i cijeloj našoj regiji.

Svi mi, koji obavljamo bilo kakve javne dužnosti, dugujemo žrtvama, prije svega, poštovanje i razumijevanje za ono što su prošli, ali im dugujemo i nadu da je moguće stvoriti društvo i državu u kojoj će oni naći mir i snagu da se okrenu budućnosti.

Mi, prije svega, našoj djeci dugujemo budućnost, u kojoj će imati sretan i uspješan život u kojem više niko i nikada neće doživjeti ono za šta je osuđen Ratko Mladić.

Samo ako to uspijemo uraditi, presuda Ratku Mladiću će dobiti svoj puni smisao i pozivam sve političke snage da se posvete ostvarenju tog cilja, navodi se u saopćenju predsjednika SDP-a BiH, Nermina Nikšića.


(24sata.info)

Kategorije: Bosna in Hercegovina

Radončić: Mladić dobio zasluženu presudu, žao mi je što u Tribunalu nema smrtne kazne

Sre, 22/11/2017 - 14:20

- Ovo je historijska presuda. Potvrđeni su svi monstruozni zločini, genocid u Srebrenici, kao što je četverogodišnja opsada Sarajeva i drugi zvjerski ataci na Bošnjake. Ali mislim da je, historijska šteta što Mladić nije osuđen i za genocid u općinama Ključ, Kotor Varoš, Sanski Most, Prijedor, Vlasenica i Foča. Ljudski gledajući žrtve i porodice koje su izgubile i po 30 svojih članova, prisjećajući se svojih poginulih članova porodice i toga da sam preživio svaki dan rata u opkoljenom Sarajevu, iskreno žalim što u Tribunalu ne postoji smrtna kazna – kazao je predsjednik SBB-a Fahrudin Radončić.


(24sata.info)

Kategorije: Bosna in Hercegovina

VIDEO: Iz Haga preživjele žrtve poručuju: Dokazan udruženi zločinački poduhvat

Sre, 22/11/2017 - 14:17

- Dokazana je krivica i odgovornost za genocid Ratku Mladiću, ali nije dokazana krivica za šest drugih općina. Ipak su dokazane teške kvalifikacije - poručio je Mešković.

 Mešković je također istakao važnost pominjanja uloge političkog i vojnog rukovodstva Srbije u vezi pružanja pomoći Mladiću za izvršenje genocida i zločina protiv čovječnosti.
 
Predsjednica Udruženja majki enklava Srebrenica i Žepa Munira Subašić također je u Hagu izrazila zadovoljstvo što je Tribunal potvrdio vezu između Mladića i vojske Srbije, što žrtvama daje priliku da ponovo tuže Srbiju i Republiku Srpsku, javio je izvještač Fene.
 
- Želim da Mladić dočeka i drugu presudu i da se svake noći prisjeća i mog sina i svoje kćerke koja se ubila i svih nevinih žrtava Vukovara, Srebrenice, Kosova i gdje god je došao i napravio genocid - poručila je Subašić.
 
Predsjednica Udruženja "Majke Srebrenice" Hatidža Mehmedović izrazila je nezadovoljstvo zato što Mladić nije optužen za genocid u svim općinama, kao i za sve zločine na prostoru BiH.
 
Za pravdu i pomirenje, dodala je, presuda znači mnogo, ali samo ukoliko druga strana bude htjela da prihvati i sagleda činjenice te da prestane negirati genocid, kako bi svi krenuli ka boljoj budućnosti.
 
- Znamo da je Srbija počinila agresiju na BiH, i ni u kojem slučaju nije trebala biti oslobođena od toga, ali su je oslobodili - zaključila je Mehmedović.
 
Predsjednik Udruženja roditelja ubijene djece Sarajeva Fikret Grabovica smatra da je presudom Mladiću pravda djelomiočno zadovoljena te da ne postoji adekvatna kazna kojom bi se kaznio za sve za što je odgovoran i što je počinio.
 
- Međutim, vrlo je bitno da je izrečena doživotna kazna i da je potvrđena presuda za udruženi zločinački poduhvat, gdje je on bio jedan od glavnih realizatora - poručio je Grabovica.
 
Sudsko vijeće Haškog tribunala danas je osudilo ratnog komandanta Vojske Republike Srpske, generala Ratka Mladića na kaznu doživotnog zatvora.
 
Mladića je optužnica teretila za ratne zločine počinjene na teritoriji Bosne i Hercegovine tokom 1992. do 1995. godine, uključujući genocid.
 
Od 11 tačaka optužnice, Vijeće je presudilo da Ratko Mladić nije kriv za genocid u vezi s prvom tačkom koja se odnosi na šest općina u BiH, ali jeste za genocid u Srebrenici (druga tačka optužnice).
 
Proglašen je krivim i osuđen po pet tačaka optužnice i za zločine protiv čovječnosti, što se odnosi na: progone, istrebljenja, ubistva, deportacije, nehumana djela prislnog premještanja stanovništva. Mladić je također proglašen krivim po još četiri tačke optužnice - za kršenje zakona i običaja ratovanja, a u okviru toga za terorisanje, ubistva, protivpravne napade na civile i za uzimanje talaca.
 
Riječ je o prvostepenoj presudi, na koju će se moći žaliti i haško tužilaštvo i Mladićeva odbrana.
 
Presuda koja je izrečena danas u postupku protiv Ratka Mladića posljednja je prvostepena presuda koju je izrekao Haški tribunal prije zatvaranja ove institucije, predviđenog krajem ove godine.


 

(FENA)

Kategorije: Bosna in Hercegovina

Hartmann: Svijet je danas mogao vidjeti kako čovjek koji je navikao da ima svu moć postaje nemoćan

Sre, 22/11/2017 - 14:12

Naglasila je da je "ovo bila zadnja prilika da Haški tribunal ocijeni kvalifikaciju zločina koji su počinjeni od 1992., odnosno Tribunal je odbio smatrati da je genocid započeo 1992. i trajao do 1995. godine kada je završio sa Srebrenicom".
 
"Kako je sumirano u toku čitanja izricanja presude, predsjedavajući Sudskog vijeća Alphons Orie je kazao da je od 1992. relativno mali broj ljudi ubijen iz ciljne grupe da bi se smatralo da je riječ o genocidu", kazala je Hartmann dodajući da je "to već problematično, jer broj nije povezan za namjeru".
 
Hartmann je mišljenja da je "tokom čitanja otužbi za koje se tereti, Mladić to pokušao spriječiti, jer mu je bilo bitno da se ne podsjeća na zločine za koje je optužen".
 
"Tokom izricanja presude, Mladić je, nakon pauze koja je bila zatražena na njegov zahtjev, kada se vratio pokušavao skratiti izricanje presude i pošto je sudija to odbio, on je postao nervozan i cijeli svijet je mogao vidjeti svojim očima kako čovjek koji je navikao da ima svu moć postaje nemoćan", kazala je.
 
Čovjek koji je navikao da ima u svojim rukama i život i smrt, kako navodi, u sudnici je običan čovjek koji treba da odgovora za svoje zločine pred sudijama i nema više nikakvu vlast.
 
"To je taj trenutak kada mu sudija naredi da izlazi iz sudnice i njegova nervoza i volja za vrištanjem pokazuje da naređivanje više nije moguće, da on nema više vlast i pretpostavljam da će se žrtve koji su ga vidjele u tom izdanju nekako smiriti i da će im to simbolično pružiti satisfakciju", zaključila je Hartmann.

 

(FENA)

Kategorije: Bosna in Hercegovina

Reis Kavazović: Jedino istina može biti osnova za pomirenje

Sre, 22/11/2017 - 13:51

"Ovo je prilika da se svi, a posebno srbijansko društvo i zvaničnici među bosanskim Srbima, suoče s prošlošću. Jedino istina o onome što se ovdje dešavalo može biti osnova za povratak pomirenja", kazao je Kavazović u izjavi za Fenu.
 
Ova presuda, dodao je on, dobit će dodatno na važnosti ako doprinese procesu pomirenja, a taj proces će biti moguć ako se nastavi s glorificiranjem zločinaca i politika koje su rezultirale zločinom.
 
"Žao nam je što Sud nije prihvatio dokaze da je i u drugim općinama pored Srebrenice počinjen genocid. Mi i ljudi koji su to preživjeli, znaju razmjere zločina. Sada je najbitnije da se okrenemo budućnosti i da se svi distanciramo od onih za koje je pred najvišim sudskim instancama dokazano da su učestvovali u organiziranim zločinačkim poduhvatima i da učimo svoju djecu. Da ne ponavljamo greške iz prošlosti i da stanemo na stranu žrtava", kazao je u svom komentaru na presudu reisu-l-ulema IZ u BiH Husein ef. Kavazović.
 
Haški tribunal je u prvostupanjskoj presudi osudio ratnog komandanta Vojske Republike Sropske generala Ratka Mladića na kaznu doživotnog zatvora. Proglašen je krivim za deset od od jedanaest tačaka optužnice, a Sudsko vijeće je odlučilo da Mladić nije kriv po jednoj tački, odnosno za genocid u šest bh. općina (Foči, Vlasenici, Ključu, Sanskom Mostu, Kotor Varoši i Prijedoru).

 

(FENA)

Kategorije: Bosna in Hercegovina

Inzko o presudi Mladiću: Nema loših naroda, samo loših pojedinaca

Sre, 22/11/2017 - 13:47

Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju (ICTY) danas je izrekao prvostepenu presudu u predmetu protiv načelnika Glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratka Mladića. On je proglašen krivim za genocid, zločine protiv čovječnosti i kršenje zakona i običaja ratovanja počinjene između 1992. i 1995. godine te je osuđen na kaznu doživotnog zatvora.

"Zločini koji su počinjeni pod komandom Ratka Mladića, uključujući i genocid, nanijeli su ogromnu bol i patnju svima u Bosni i Hercegovini, čije posljedice će se odraziti na mnoge generacije. Direktne žrtve i preživjeli nakon ovih zločina stalno nas podsjećaju na razloge osnivanja Međunarodnog krivičnog tribunala, na to zašto je njegov rad tako važan i zašto je pravda od suštinskog značaja za proces iscjeljenja cjelokupnog društva. Razumijem da je za žrtve i preživjele čekanje na pravdu bilo predugo, ali se nadam da će im ova presuda dati neki osjećaj završetka i osjećaj pravde, jer potreba za pravdom i njenim zadovoljenjem je bezvremenska i univerzalna", kazao je Inzko.

Visoki predstavnik također je pozvao sve vlasti u BiH i sve građane da poštuju presudu i da se suzdrže od njenog politiziranja.

"Nema loših naroda, samo loših pojedinaca. Nadam se da će svi iskoristiti ovu priliku da se još jednom opredijele za proces pomirenja. Pravda sama po sebi ne donosi pomirenje, ali je neophodan prvi korak u potrazi za zajedničkim viđenjem prošlosti i u pronalasku pune istine o događajima iz jula 1995. To viđenje je put ka sigurnoj i mirnoj budućnosti", zaključio je visoki predstavnik.


(Klix.ba)

Kategorije: Bosna in Hercegovina

Preživjele žrtve genocida poručuju: Minimum pravde koju smo mogli dočekati

Sre, 22/11/2017 - 13:45

Bida Osmanović iz Bratunca prošle godine je ukopala sina i kaže da je zadovoljna presudom za Mladića.
 
- Teško nam je bilo, ali i ovaj dan smo doživjeli. Koliko toliko smo zadovoljni, iako to ne može vratiti naše ubijene. Svog sina sam prošle godine ukopala - kazala je Feni Osmanović.
 
Fadila Mujić za Fenu je ocijenila da je to minimum pravde koju su preživjele žrtve mogle dočekati.
 
- Trideset dva člana moje najbliže porodice su ubijena. Najveća kazna zločincima bi bila da smo im mi presudili za zločin koji su počinili nad našom djecom - rekla je Mujić.
 
Preživjela žrtva genocida Sadik Selimović stava je da ovom presudom nisu poništeni rezultati agresije na BiH.
 
- Ne znam u suštini šta bi mogla ova presuda da pomogne, ali je nešto što je trebalo staviti tačku na događaje u BiH. Ovom presudom se ne poništavaju ciljevi rata i rezultati agresije na BiH. Jevreji su poslije holokausta i drugog svjetskog rata dobili državu, a mi smo dobili Republiku Srpsku koja je izgrađena na genocidu i masovnim grobnicama - zaključio je Selimović.

 

(FENA)
 

Kategorije: Bosna in Hercegovina

Ivanić: Ne treba odustajati od podrške Mladiću, pružiti mu pomoć u žalbenom postupku

Sre, 22/11/2017 - 13:40

"Kada pogledate sve ove stotine godina koje su dobili Srbi i tome dodate podatak da je Haški sud ukupno za sve zločine nad Srbima do sada izrekao svega 50 godina zatvora - to o ovom sudu dovoljno govori", rekao je Ivanić za Fenu.

Smatra da presuda Mladiću "pokazuje da se nastavlja s negativnim odnosom prema Srbima i da će Haški tribunal ostati upamćen po tome da nije dijelio pravdu, već politiku".

"Haški tribunal je umjesto povjerenja donio nepovjerenje. A umjesto pomirenja dovešće do novih političkih sukoba", rekao je član Predsjedništva BiH.

Naglasio je da RS nastavlja da funkcioniše i da ostaje garant opstanka srpskog naroda u BiH.

"Svi koji u Sarajevu pokušavaju da RS dovedu u pitanje u tome neće uspjeti. Srpski narod ima dovoljno instrumenata da odbrani svoju poziciju i svoje institucije", poručio je Ivanić za Fenu.

Rekao je i "da nikako ne treba odustati od podrške generalu Mladiću i da mu treba pružiti maksimalnu pomoć u žalbenom postupku".


(FENA)

Kategorije: Bosna in Hercegovina

Govedarica: Svaka presuda doprinosi dodatnom razdoru u BiH

Sre, 22/11/2017 - 13:36

"Svi oni koji misle da se na ovaj način dolazi do pomiranja, nalaze se u zabludi. Ovo je samo put kojim je pomirenje u BiH znatno otežano", rekao je Goveradica, komentarišući prvostepenu presudu Haškog tribunala kojom je general Ratko Mladić osuđen na doživotnu kaznu zatvora.

On smatra da Haški tribunal ima selektivni pristup, upitavši ko će osigurati pravdu za srpske žrtve i njihove porodice.

"Ko će odgovarati za zločine počinjene nad Srbima i ko je za to osuđen od hrvatskog, bošnjačkog, albanskog, šiptarskog rukovodstva za zločine nad Srbima? Da li treba shvatiti da je pravda zadovoljena ako svjedoci mijenjaju iskaze pod određenim pritiscima? To se ne može nazvati pravdom", istakao je Govedarica.

On je naglasio da je "Haški tribunal pod političkim i kriminalnim uticajem", te da je napravio više štete, nego koristi BiH i njenim građanima.

"Nažalost, general Ratko Mladić nije jedini Srbin koji je, na ovakav ili sličan način, postao žrtva Haškog tribunala. Nije se imao čemu ni nadati nakon presude prvom predsjedniku Reublike Srpske Radovanu Karadžiću, ali kazna doživotnog zatvora potvrđuje da Haški tribunal očigledno nije pošteđen političkog uticaja, koji je pokazivao sve ove godine", rekao je Govedarica.

On smatra da će "sada uslijediti komentari bošnjačke javnosti da je Republika Srpska genocidna tvorevina, a presuda će se pokušati prebaciti na neku vrstu kolektivne odgovornosti".

"To će raditi oni koji štite zločine u sopstvenim redovima, koji su počinjeni nad srpskim narodom", naglasio je Govedarica, dodavši da se ne može govoriti o pomirenju dok se ne zadovolji pravda za srpske žrtve.

Govedarica očekuje da će advokatski tim generala uložiti žalbu na prvostepenu presudu.


(SRNA)

Kategorije: Bosna in Hercegovina

Šarović: Presuda Mladiću će uzburkati strasti u BiH

Sre, 22/11/2017 - 13:35

"Razočaran sam jer sam očekivao drugačiju odluku. Ona nije konačna i nije pravosnažna, a u suštini će uzburkati strasti u BiH i neće doprinijeti onom zbog čega je osnovan Haški tribunal, a to je pomirenje u BiH", rekao je Šarović.

On smatra da će se nakon ove presude svi unutar BiH svrstati na dvije strane - jednu u Republici Srpskoj, gdje će većinski iznijeti negativan stav prema ovoj odluci Tribunala i ostatku BiH gdje će komentarisati na drugi način.

"U ovom trenutku zaista nisam upoznat o drugim detaljima u obrazloženju presude, ali je moj stav da je ovo potpuno razočaravajuće", dodao je Šarović.


(24sata.info)

Kategorije: Bosna in Hercegovina

Ambasada SAD: Apelujemo na sve strane da prihvate ovu presudu Mladiću

Sre, 22/11/2017 - 13:29

Između ostalih zločina, Mladić je proglašen krivim za zločin genocida u Srebrenici 1995. godine, zločine protiv čovječnosti i progone širom zemlje, teroriziranje građana Sarajeva i uzimanje pripadnika mirovnih trupa UN za taoce.

Nadamo se da će ova presuda žrtvama i njihovim porodicama donijeti smiraj i dati osjećaj da je pravda barem donekle zadovoljena.

Apelujemo na sve strane da prihvate ovu presudu i ponovno se okrenu kontinuiranom angažmanu na pomirenju i mirnom zajedničkom životu koji su neophodni za budućnost stabilne, sigurne Bosne i Hercegovine u kojoj su zaštićena prava svih njenih građana, stoji u saopćenju.

 

(24sata.info)
 
 

Kategorije: Bosna in Hercegovina

SIPA pretresla objekat na području Brčko distrikta BiH: Privremeno oduzeta poslovna dokumentacija

Sre, 22/11/2017 - 13:26

Pretres je izvršen s ciljem pronalaženja i privremenog oduzimanja finansijske poslovne dokumentacije i drugih predmeta koji mogu poslužiti kao dokaz u daljem postupku.
 
Navedene aktivnosti realizirane su po naredbi Suda BiH i Tužilaštva BiH, uz podršku policijskih službenika Policije Brčko distrikta BiH.
 
Akcija „Master“ započeta je u maju ove godine kada je na širem području BiH slobode lišen veći broj osoba zbog postojanja osnova sumnje na počinjenje krivičnog djela organizirani kriminal, u vezi sa krivičnim djelima poreska utaja ili prevara, carinska prevara, primanje dara i drugih oblika koristi, davanje dara i drugih oblika koristi i pranje novca, a sve u vezi sa uvozom  tekstilne i druge robe iz Turske, Mađarske i Italije u BiH. Procjenjuje se da su osumnjičene osobe, čineći navedena krivična djela, oštetile budžet BiH za iznos veći od 4,5 miliona KM.
 
SIPA aktivno nastavlja rad na ovom predmetu radi utvrđivanja svih činjenica i dokumentiranja krivičnih djela.    

 

(24sata.info)

Kategorije: Bosna in Hercegovina

Salkić: Presudom Mladiću pravda djelimično zadovoljena

Sre, 22/11/2017 - 13:22

-Smatram da je najvažnije da je Mladić presuđen, da je doživio izricanje presude i da je dobio doživotu kaznu. To je satisfakcija za žrtve - rekao je Salkić.
 
Ostaje žaljenje, kazao je, zbog činjenice da Sudsko vijeće Haškog tribunala nije postiglo konsenzus u vezi s jednom tačkom optužnice, za genocidne namjere i u šest općina, prije svega Prijedoru.
 
-Važno je da je presuđen udruženi zločinački poduhvat i da je naravno osuđen za genocid u Srebrenici, čime se pokazuje potpuna opravdanost Haškog tinunala i potrebe da se na ovaj način kazne ratni zločini - naglasio je Salkić.
 
Sada, kaže, predstoji da se vide reakcije predstavnika srpskog naroda.
 
-Ostaje da vidimo kako će njegovi sunarodnici prihvatiti ovu presudu, da li će i dalje nastaviti da ga veličaju i likuju da je heroj ili će pogledati istini u oči, da je on uime njih organizirao i provodio i činio ratne zločine, bio dio udruženog zločinačog poduvata i genocida - naveo je Salkić za Fenu.
 
(FENA)

Kategorije: Bosna in Hercegovina