Nacional

Syndicate content
on-line izdanje najutjecajnijeg političkog tjednika
Updated: 25 min 2 sek od tega

Hanfa zabranila rad Nexusu: ‘Propusti i nezakonitosti su teški i sustavni’

29 min 29 sek ago
Hanfa je oduzela i suglasnost za obavljanje funkcije člana uprave Marku Lesiću, Krešimiru Ružđaku i Marku Makeku

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) oduzela je društvu Nexus Private Equity Partneri odobrenje za rad, odnosno upravljanje fondom Nexus FGS i Nexus FGS II te je u ponedjeljak objavila detaljno rješenje o razlozima te odluke. Dostavom Hanfina rješenja društvu Nexus nastupaju uvjeti za prisilni prijenos poslova upravljanja dvama fondovima te će do prijenosa na drugo društvo za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima potrebne poslove obavljati banke depozitari tih fondova – Splitska banka za Nexus FGS, a Privredna banka Zagreb (PBZ) za Nexus FGS II…

Kupite digitalno izdanje Nacionala i pročitajte više, a platite manje
Kategorije: Hrvaška

TODORIĆ: “Najstrašnije je što je u svemu aktivno sudjelovala i potpredsjednica Vlade Martina Dalić”

38 min 33 sek ago

Bjegunac Ivica Todorić se opet latio tipkovnice:

“Odvjetničko društvo Hogan Lovells savjetovalo je strvinarski američki fond Knighthead pri kupnji obveznica Agrokora d.d. i to bi po svemu bio legalni pravni posao da Vlada za izvanrednog povjerenika Agrokora nije imenovala Antu Ramljaka koji je, kako je sam priznao, s Knightheadom održavao sastanke u Zagrebu prije donošenja Lex Agrokora i svojeg postavljenja na čelo Izvanredne uprave. Taj je podatak itekako zabrinjavajući pokazatelj organiziranog djelovanja Hogan Lovellsa i njihovog predstavnika u Hrvatskoj odvjetnika Tina Doličkog u preuzimanju Agrokora. Najstrašnije je što je u svemu aktivno sudjelovala i potpredsjednica Vlade Martina Dalić koja je Knightheadu, a time i Hogan Lovellsu, preko Ramljaka osigurala povlaštene informacije još za vrijeme pripremanja Lex Agrokora. Knighthead nakon donošenja Lexa postavlja Tina Doličkog kao svog predstavnika u privremenom vjerovničkom vijeću. Nedugo nakon toga izašao je iz istog kako bi postao glavni Ramljakov savjetnik!

Kako je moguće da isto odvjetničko društvo u jednom predmetu radi za vjerovnika, a nakon toga počne raditi za dužnika? Čije interese to odvjetničko društvo pritom štiti? To rade i danas unatoč prijavi Hrvatskoj odvjetničkoj komori za neviđeni sukob interesa.
Hogan Lovells angažiran je i za pisanje i pripremu ugovora za roll up kredit koji nije ništa drugo nego još jedno kriminalno pogodovanje Knightheadu. Da apsurd i sukob interesa bude još veći, Tin Dolički za Vladu je pripremio i stručno mišljenje o roll up-u, a takvo je kriminalno financiranje zdušno branio i u medijima. Cijeli taj kriminalni posao, na kojem će odabranici Ante Ramljaka zaraditi stotine milijuna eura, opisan je u kaznenoj prijavi DORH-u”, piše Todorić.

Kategorije: Hrvaška

EP usvojio amadman Ruže Tomašić, Petir tvrdi da je njen

39 min ago

Usvajanje amandmana Ruže Tomašić u Europskom parlamentu kojim se ponovno omogućava korištenje okružujućih mreža plivarica u Jadranu priopćenjem je sebi pripisala europarlamentarka Marijana Petir.

Marijana Petir tvrdi u prioćenju da je taj amandman njezin. Obje je u srijedu kontaktirao dnevnik.hr. Petir kaže kako je uloženo 711 amandmana, te je moguće da je netko podnio amandman sličnog sadržaja kao i ona, no i dalje tvrdi kako je usvojeni amandman njezin.

”Ako više zastupnika uloži iste amandmane ili slične i ako je to usvojeno kao formulacija onda je to usvojeno. 14 zastupnika je podnijelo amandmane koje je odbor za ribarstvo usvojio i jučer je na plenearnoj sjednici usvojen amandman odbora za ribarstvo koji je sadržavao sve one elemente koje smo mi tražili”, tvrdi Marijana Petir.

”Usvojen je moj amandman zato što sam ja predložila da se briše članak 3, stavka 3 i to su se svi složili, zapravo izlobirala sam za taj amandman, a ona je predložila da se briše stavak i 2 i 3 i zato je dobila samo tri glasa na odboru. Dakle njezin amandman nije prošao. Ali ona je imala slično mome amandmanu, samo kažem, previše je dodala još i zato nije prošao amandman”, objašnjava Ruža Tomašić.

Kategorije: Hrvaška

Gradska skupština 30. siječnja odlučuje o prikupljanju miješanog i biorazgradivog otpada u Zagrebu

1 ura 23 min ago

O načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada u Zagrebu, na prijedlog gradonačelnika Milana Bandića, odlučivat će zagrebačka Gradska skupština na sjednici 30. siječnja.

U odluci stoji da je kriterij obračuna količine otpada kojeg predaje korisnik javne usluge “volumen spremnika i broj pražnjenja spremnika”, a za korisnike usluge koji koriste sanduke i preše za koje se obavlja pojedinačno vaganje primjenjuje se kriterij mase predanog otpada. Korištenje javne usluge obračunava se za vremensko razdoblje od jednog mjeseca.

Miješani komunalni otpad prikuplja se u spremnicima za miješani komunalni otpad, biootpad se prikuplja u spremnicima za biootpad, otpadni papir i karton prikuplja se u spremnicima za prikupljanje otpadnog papira i kartona, a otpadna plastika i otpadna metalna ambalaža prikuplja se u označenim vrećama za otpadnu plastiku i otpadnu metalnu ambalažu.

Standardizirani spremnici za prikupljanje miješanog komunalnog otpada, bio otpada i otpadnog papira i kartona su volumena 80 litara, 120 litara, 240 litara i 1.100 litara, a za sakupljanje otpadne plastike i otpadne metalne ambalaže su vreće volumena 60 litara.

“Čistoća” mora prilagoditi volumen spremnika potrebama korisnika usluge 

Podružnica Zagrebačkog holdinga, “Čistoća”, kao davatelj usluge, dužna je prilagoditi volumen spremnika na način da budu primjereni potrebi pojedinog korisnika usluge.

Spremnici za odvojeno prikupljanje otpada moraju se nalaziti na obračunskom mjestu kod korisnika usluge u za to predviđenim zaključanim smetlarnicima i podrumima, haustorima, ograđenim dvorištima, odnosno smješteni na bilo koji drugi odgovarajući način kojim se onemogućava pristup trećim osobama.

Kada ne postoji mogućnost za takav smještaj, mogu se nalaziti na javnoj površini na najmanjoj udaljenosti od glavnog ulaza nekretnine obračunskog mjesta dostupnoj vozilu davatelja usluge te moraju udovoljavati uvjetima kojima se osigurava pristup isključivo korisniku usluge koji je dužan voditi brigu da ne budu oštećeni ili uništeni, stoji, uz ostalo, u prijedlogu odluke.

Standardizirane vreće za sakupljanje otpadne plastike i otpadne metalne ambalaže moraju se nalaziti kod korisnika usluge, biti propisano označene i pridružene Evidenciji korisnika usluge.

U višestambenim objektima korisnici usluge prikupljaju biootpad u vrećicama za biootpad koje odlažu u spremnike za biootpad, a “Čistoća” osigurava korisniku usluge četiri biorazgradive vrećice mjesečno za biootpad volumena 30 litara.

Na spremnicima oznaka Čistoće, oznaka korisnika usluge i obračunskog mjesta 

Spremnici kod korisnika usluge moraju imati oznaku koja sadrži naziv davatelja usluge, oznaku koja je u Evidenciji pridružena korisniku usluge i obračunskom mjestu.

U odluci se propisuju i standardizirani spremnici za reciklabilni komunalni otpad.

To su specijalni metalni ili plastični spremnici i to: plavi za otpadni papir i karton, zeleni za otpadno staklo i žuti za otpadnu plastiku. Postavljaju se na javnim površinama, reciklažnim i mobilnim reciklažnim dvorištima sukladno Planu lokacija za postavljanje spremnika za reciklabilni komunalni otpad kojeg će izraditi “Čistoća” u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu te odluke.

Najmanja učestalost odvoza miješanog komunalnog otpada te bio otpada je jednom tjedno, a otpadnog papira i kartona te otpadne plastike i otpadne metalne ambalaže dva puta mjesečno. Odvoz glomaznog otpada je dva puta godišnje na obračunskom mjestu korisnika usluge bez naknade.

“Čistoća” je dužna  korisnicima usluge osigurati pružanje obvezne minimalne javne usluge i usluge povezane s javnom uslugom u skladu s propisanim standardima na način da korisniku bude osigurana mogućnost: odvojene primopredaje miješanog komunalnog otpada te biorazgradivog komunalnog otpada putem spremnika kod korisnika usluge, na način da se otpadni papir i karton prikuplja odvojeno od biootpada, zatim korištenje spremnika na javnoj površini, odvoz glomaznog otpada, korištenje reciklažnog dvorišta i mobilnog reciklažnog dvorišta.

Dužna je donijeti cjenik po prethodno pribavljenoj suglasnosti zagrebačkog gradonačelnika i u roku od 90 dana od danas stupanja na snagu odluke dostaviti svim korisnicima javne usluge obrazac izjave.

Prema podacima iz Izjave o načinu korištenja javne usluge, “Čistoća” će osigurati korisniku standardizirane spremnike za miješani komunalni otpad, biootpad te otpadni papir i karton.

Također je dužna vizualnim pregledom ili na drugi način utvrditi da otpad sadržan u spremniku prilikom primopredaje odgovara vrsti otpada čija se primopredaja obavlja, što se mora evidentirati na obračunskom mjestu korisnika usluge.

“Čistoća” je dužna gospodariti s odvojeno sakupljenim komunalnim otpadom, uključujući preuzimanje i prijevoz, sukladno propisanom redu prvenstva gospodarenja s otpadom i na način koji ne dovodi do miješanja odvojeno sakupljenog komunalnog otpada s drugom vrstom otpada i predati ga osobi koja posjeduje dozvolu za gospodarenje tom vrstom otpada.

Isto vrijedi i za odvojeno sakupljanje otpadne plastike i otpadne metalne ambalaže, za što će “Čistoća” korisniku osigurati dvije propisno označene vreće mjesečno.

Također, dužna je osigurati dovoljan broj propisno označenih spremnika za odvojeno sakupljanje reciklabilnog komunalnog otpada, na javnoj površini na primjerenoj udaljenosti od obračunskog mjesta korisnika.

Na zahtjev korisnika dužna je osigurati preuzimanje glomaznog otpada s odgovarajućom opremom i vozilima u najvećoj količini od dva kubna metra na obračunskom mjestu korisnika usluge u što kraćem roku, ako se taj otpad preuzima u okviru javne usluge bez naknade dva puta u kalendarskoj godini. Na zahtjev korisnika dužna je osigurati preuzimanje glomaznog otpada i više od dva puta godišnje na obračunskom mjestu, pri čemu je korisnik usluge dužan platiti cijenu prijevoza tog otpada do reciklažnog dvorišta.

Načine i uvjete postavljanja reciklažnih dvorišta i mobilnih reciklažnih dvorišta te spremnika propisat će gradonačelnik pravilnikom.

Cijena javne usluge uključuje i troškove rada reciklažnih dvorišta, evidencije, izvješća.. 

Cijena javne usluge plaća se radi pokrića troškova nabave i održavanja opreme za prikupljanje otpada, troškove prijevoza i obrade otpada. U cijenu su uključeni i troškovi rada reciklažnog i mobilnog recikažnog dvorišta, troškovi prijevoza i obrade glomaznog otpada, vođenje propisanih evidencija i izvješćivanja u vezi s javnom uslugom.

Kada korisnici javne usluge kućanstva koriste zajednički spremnik za miješani komunalni otpad, a nije postignut sporazum o njihovim udjelima, kriterij za određivanje udjela po korisniku usluge je omjer broja fizičkih osoba u kućanstvu korisnika usluge i ukupnog broja korisnika usluga na obračunskom mjestu, pri čemu broj fizičkih osoba u jednom kućanstvu za obračun iznosi jedan do trenutka dok se ne postigne sporazum o njihovim udjelima.

“Čistoća” je dužna omogućiti građanima podnošenje prigovora na neugodu uzrokovanu sustavom skupljanja komunalnog otpada.

Kazne za korisnike i do 10.000 kuna  

Korisnik usluge dužan je platiti kaznu od 10.000 kuna ako ne koristi javnu uslugu i ne predaje miješani komunalni otpad i biorazgradivi komunalni otpad davatelju usluge. Kaznu od pet tisuća kuna platit će ako na svom obračunskom mjestu s otpadom postupa na način kojim dovodi u opasnost ljudsko zdravlje, dovodi do rasipanja otpada oko spremnika i uzrokuje pojavu neugode drugoj osobi zbog mirisa otpada. Ako se prilikom primopredaje otpada utvrdi da sadržaj u spremniku za biootpad, otpadni papir i karton, te otpadnu plastiku i otpadnu metalnu ambalažu, ne odgovara vrsti otpada čija se primopredaja obavlja, kazna iznosi tri tisuće kuna. Kazna od tri tisuće kuna određena je i ako korisnik u spremnik za miješani komunalni otpad odloži problematičan otpad koji sadrži opasne tvari ili je onečišćen opasnim tvarima, primjerice boje i lakove, ambalažu onečišćenu opasnim tvarima, kiseline, lužine, lijekove, akumulatore, pesticide, maziva ulja. Kazna od tri tisuće kuna je i ako se krupni (glomazni) otpad odlaže u spremnike za prikupljanje miješanog komunalnog otpada, unutar drvoreda, dječjih igrališta, javnih zelenih površina i parkova te na mjesta koja za to nisu predviđena, te ako se s takvim otpadom odlažu bačve, kante i slične posude u kojima ima ulja, boja, kiselina i drugih opasnih tvari te drugog problematičnog otpada. Ako korisnik ne drži spremnik na za to propisanom mjestu, ugovorna kazna iznosi dvije tisuće kuna, a ako onemogući davatelju usluge pristup spremniku na mjestu primopredaje u slučaju kada mjesto primopredaje otpada nije na javnoj površini, kazna iznosi tisuću kuna.

Kaznu od 500 kuna platit će korisnik ako ne omogući davatelju usluge označavanje spremnika, a kazna od 500 kuna je i ako ne postupa sa spremnikom na svom obračunskom mjestu sukladno ovoj Odluci. Ako je uništio ili oštetio spremnik postavljen na javnoj površini za prikupljanje miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada, kazna je 250 kuna.

Korisnik koji u slučaju povećane potrebe za korištenjem javne usluge iznad obvezne minimalne ne koristi propisano označene vrećice, platit će kaznu od tisuću kuna. A ako je u izjavi o načinu korištenja usluge očigledno naveo netočne podatke, osobito ukoliko je lažno naveo da trajno ne koristi nekretninu, kazna iznosi tri tisuće kuna. Ako nije u roku od 30 dana od početka korištenja nekretnine o tome pisanim putem obavijestio davatelja usluge, platit će kaznu od dvije tisuće kuna.

Kategorije: Hrvaška

HRVATSKA – NIGERIJA Baltika Arena otvara se 22. ožujka

1 ura 36 min ago

Novi stadion u ruskom gradu Kalinjingradu, na kojemu će hrvatska nogometna reprezentacija odigrati svoju prvu utakmicu na Svjetskom prvenstvu protiv Nigerije 16. lipnja, bit će otvoren 22. ožujka prijateljskom utakmicom lokalnog kluba Baltika i njemačkog prvoligaša Schalkea 04, objavio je u srijedu viceguverner ruske enklave na Baltiku Aleksandar Šenderjuk-Jidkov.

“Utakmica između Baltike i Schalkea pokazat će kvalitetu naše infrastrukture za Svjetsko prvenstvo”, kazao je Šenderjuk-Jidkov.

Baltika Arena, stadion u Kalinjingradu, za SP će imati kapacitet od 35,000 mjesta, a kasnije će biti smanjen na 25,000.

Osim utakmice Hrvatska – Nigerija, na Baltika Areni igrat će još Srbija – Švicarska (22. lipnja), Španjolska – Maroko (25. lipnja) i Belgija – Engleska (28. lipnja).

Kategorije: Hrvaška

MERKEL S KURZOM “Za potporu zemljama zapadnog Balkana”

1 ura 40 min ago

Njemačka kancelarka Angela Merkel i austrijski kancelar Sebastian Kurz  kao jedan od zajedničkih prioriteta naveli su približavanje zemalja zapadnog Balkana Europskoj uniji, reklo je dvoje čelnika nakon susreta u Berlinu, javlja HRT.

Složni smo oko toga da treba pojačano pratiti tzv. Berlinski proces približavanja zemalja zapadnog Balkana Europskoj uniji. Ove zemlje i dalje trebaju imati europsku perspektivu, rekla je Merkel novinarima nakon susreta s Kurzom.

Kurz, kojem je ovo prvi posjet Berlinu u svojstvu austrijskog kancelara,  istaknuo je da Europska unija mora pojačati svoju prisutnost na Balkanu.

Nama zemlje zapadnog Balkana leže na srcu i moramo se potruditi da europski utjecaj u toj regiji ostane jak kako na to mjesto ne bi došao netko drugi, rekao je Kurz.

Merkel je izjavila da je glavna tema razgovora bila europska politika, posebice u svjetlu Brexita, planiranja novog proračuna, pri čemu je Merkel istaknula kako i Austrija i Njemačka više uplaćuju u zajednički proračun nego što iz njega primaju te je najavila poseban sastanak tih tzv. neto članica EU-a.
I Merkel i Kurz zauzeli su se za bolju koordinaciju europske migrantske politike. Pritom nisu spominjane napetosti koje su se zbog migranata pojavljivale u prošlosti u odnosima između njih dvoje.

Zajednički nam je cilj smanjivanje ilegalne migracije i bolje osiguranje vanjskih granica Europske unije, rekla je Merkel koja je na početku obraćanja medijima izjavila kako vidi dobre temelje za rad s novom austrijskom vladom.

Kurz je istaknuo važnost Njemačke za Austriju i spomenuo 13 milijuna njemačkih turista koji svake godine posjete Austriju te 200.000 Austrijanaca koji žive u Njemačkoj što je, kako je rekao, golem broj za tako malu zemlju poput Austrije.

Odnedavno je na vlasti u Austriji koalicija između Kurzove Narodnjačke stranke Austrije i desne Slobodnjačke stranke Austrije koja je zajedno s francuskom Nacionalnom frontom i njemačkom Alternativom za Njemačku, jedan od najžešćih kritičara prijašnje liberalne migrantske politike njemačke vlade pod vodstvom Angele Merkel.

Merkel je prošli tjedan pristala na postavljanje godišnje granice između 180.000 i 220.000 za migrante koji ulaze u zemlju u pregovorima za formiranje nove vlade.

Kategorije: Hrvaška

PULJIĆ: “Politička nesigurnost stvara klimu u kojoj ljudi odlaze iz zemlje”

1 ura 52 min ago

Predsjednica Republike Kolinda Grabar-Kitarović započela je u srijedu trodnevni službeni posjet Bosni i Hercegovini u sklopu kojeg će posjetiti Sarajevo i srednju Bosnu te prvi put Bosansku Posavinu, javlja N1 televizija.

To je drugi službeni posjet hrvatske predsjednice Bosni i Hercegovini, nakon prvog u ožujku 2015., na samom početku njezina mandata. Iako je prvotno bilo najavljeno da će u Sarajevo sletjeti u utorak navečer, to se nije dogodilo. Kako neslužbeno doznajemo, razlog su sigurnosni razlozi.

Kardinal Vinko Puljić nakon sastanka s Grabar Kitarović novinarima je rekao o čemu je razgovarao s predsjednicom. “Drago nam je da je predsjednica došla, da možemo izmijeniti naša razmišljanja i vjerujem da će s ovim pokušati stvoriti ozračje suradnje i razumijevanja, jer to je njezin cilj. Ja sam joj prenio informacije kakvo je stanje s Katoličkom crkvom u BiH, a mi smo nužno vezani uz stanje Hrvata, jer su katolici uglavnom većinski Hrvati. Vjerujem da će se u BiH, posebno u ovoj izbornoj godini, pristupiti rješenju, razumijevanju i stvaranju sigurnosti, koja će zaustaviti iseljavanje, jer politička nesigurnost stvara klimu u kojoj ljudi odlaze iz zemlje. Ova je zemlja lijepa i za nju se treba boriti, ali ne možemo to činiti, ako će se netko smatrati privilegiranim”, rekao je Puljić.

Kategorije: Hrvaška

IDE U BELEK Mađarski reprezentativac novi igrač Hajduka

2 uri 11 min ago

Nakon uspješno obavljenih liječničkih pregleda, mađarski krilni igrač Adam Gyurcso potpisao je ugovor s Hajdukom, objavljeno je na službenoj klupskoj stranici. 

Dvadesetšestogodišnji Gyurcso stigao je na posudbu iz poljske momčadi Pogon Szczecin, s pravom otkupa ugovora. Za Pogon Szczecin ove je sezone upisao 20 nastupa i postigao dva gola. Godinu prije je za istu momčad odigrao 41 službenu utakmicu i postigao 12 golova.

Za A reprezentaciju Mađarske upisao je 18 nastupa te se tri put upisao u strijelce.

Gyurcso će u Hajduku nositi dres s brojem 7, a suigračima bi se u Beleku trebao priključiti tijekom četvrtka.

Kategorije: Hrvaška

VIDEO: Drama ‘Projekt Florida’ od 25. siječnja u kinima

2 uri 16 min ago

Američka drama ‘Projekt Florida’ (The Florida Project) uskoro stiže u kina.

Topao, osvajajući i graciozno životan, film ‘Projekt Florida’ redatelja Seana Bakera daje duboko dirljiv i nezaboravljiv pogled na djetinjstvo za koji je glumac Willem Dafoe proglašen najboljim sporednim glumcem godine od strane udruženja kritičara New Yorka, Los Angelesa, Detroita, Bostona, Chicaga, San Francisca i drugih, a zaradio je i nominaciju u istoj kategoriji za Zlatni globus.

Smještena na razmeđi autocesta, radnja filma prati šestogodišnju Moonee (Prince) i njezinu buntovnički nastrojenu majku Halley (Vinaite) u razdoblju ljetnih mjeseci.

Njih dvije iz tjedna u tjedan žive u motelu ‘Magični dvorac’ kojim upravlja Bobby (Willem Dafoe) čiji kruti vanjski izgled skriva njegov karakter prepun ljubaznosti i suosjećanja. Unatoč nimalo prijateljski nastrojenom okruženju, Moonee nema problema svakoga dana uživati u životu, upuštajući se u bezbrojne avanture skupa s novopridošlicom Jancey koja joj ubrzo postaje najboljom prijateljicom.

Međutim, Moonee nije niti svjesna da njezinu delikatnu fantaziju o životu održava težak rad i žrtva njezine majke, koja je prisiljena istraživati sve opasnije mogućnosti kako bi priskrbila sredstva za pristojan odgoj svoje kćerke.

Uloge u filmu tumače: Brooklynn Prince, Bria Vinaite, Willem Dafoe…

Redatelj filma je Sean Baker.

Kategorije: Hrvaška

TREĆI POKUŠAJ Daria Obratov osigurala olimpijski debi

2 uri 25 min ago

Apsolventicu zagrebačkog Kineziološkog fakulteta i buduću kondicijsku trenericu (rođenu 12. prosinca 1989. u Splitu) Dariu Obratov od ulaska u kvotu od 30 olimpijki dijelila su samo dva mjesta na ljestvici kvalifikantica za Pjongčang. Preraspodjelom kvota, napokon je, u trećem pokušaju uspjela izboriti olimpijski nastup. U dva prethodna pokušaja, za Vancouver 2010. i Soči 2014., bila je prva ispod crte.

Tijekom olimpijskih kvalifikacija hrvatska je sanjkašica ostala bez trenera, Amerikanac Duncan Kennedy zbog zdravstvenih se problema morao vratiti kući. No, ni to je nije obeshrabrilo. Budući da Hrvatska nema nijednu bob ili sanjkašku stazu, trenirala je s njemačkoj reprezentacijom u tamošnjim zimskim destinacijama. Već se naviknula biti sama svoj trener, sama servisirati i održavati sanjke, a, kako kaže, tako će biti i tijekom nastupa u Pjongčangu.

Osim Darije Obratov u sanjkaškom ‘singlu’, Hrvatska trenutačno ima još dvije potvrđene norme za Pjongčang – za posadu boba dvosjeda, vjerojatno u sastavu Dražen Silić i Benedikt Nikpalj, te posadu boba četverosjeda, za koju, osim spomenutog dvojca, konkuriraju još i Mate Mezulić, Martin Marić i Antonio Zelić.

Kategorije: Hrvaška

“MAJKE SREBRENICE”: Kolinda je i nadalje “kraljica Balkana”

2 uri 39 min ago

Predstavnice udruge “Majke Srebrenice” odale su u srijedu priznanje hrvatskoj predsjednici Kolindi Grabar-Kitarović za potporu koju im je pružala istaknuvši kako među njima nema nikakvih nesporazuma te kako je ona za njih i dalje “kraljica Balkana” kako su je titulirali kada je 2015. posjetila memorijalni kompleks u Potočarima obilježavajući dvadesetu obljetnicu srpskog genocida nad srebreničkim Bošnjacima.

Srebreničke majke sastale su se s hrvatskom predsjednicom u Sarajevu u sklopu njezina službenog posjeta Bosni i Hercegovini a taj susret uslijedio je nakon polemika izazvanih različitim interpretacijama predsjedničinih ocjena o opasnosti od islamskog radikalizma u toj zemlji.

Iz udruge “Majke Srebrenice” zbog toga su na adresu hrvatske predsjednice u rujnu prošle godine uputili otvoreno pismo u kojemu su joj predbacili kako preuveličava tu opasnost a BiH predstavlja utočištem terorista.

“Danas smo o tome malo razgovaraki. Kada osjetimo da nas netko uvrijedi onda to i kažemo”, kazala je novinarima predsjednica udruge “Majke Srebrenice Munira Subašić dodajući kako je zapravo taj nesporazum “bio riješen i ranije”.

“Zamjerili smo joj ali nismo se naljutili”, pojasnila je Subašić

Kazala je kako je Grabar-Kitarović kao jedina predsjednica neke države u regiji “bila i ostala kraljica Balkana”.

“Bili smo joj zahvalni kada je 2015. došla u Potočare i tamo izgovorila pravu riječ odnosno kazala da se tamo dogodio genocid”, kazala je Subašić.

Podsjetla je kako je u Srebrenici 1995. bilo i ubijenih Hrvata pa udruge koje okupljaju članove obitelji žrtva tamo stoga žele napraviti kapelu kako bi se i katolici mogli pomoliti.

Razgovarali su i o konferenciji planiranoj 2018. sa studentima šest država s područja bivše Jugoslavije na kojoj bi se razgovaralo o srebreničkom genocidu a a hrvatska je predsjednice, kazala je Subašić, obećala biti jednim od pokroviteljem skupa.

Kategorije: Hrvaška

Marokanski badem i šafran u mirisu Francisa Kurkdjiana

2 uri 42 min ago

Baccarat Rouge 540 Extrait de Parfum, namijenjen muškarcima i ženama, osvaja gorkim marokanskim bademom i šafranom u gornjim notama, u srcu ima egipatski jasmin i cedar, a bazu čine mošus, drvenaste note i ambra.

Francis Kurkdjian je želio stvoriti orijentalno-cvjetni miris koji se na koži stapa kao topla, kremasta ambra i cvjetno-drvenasti povjetarac, a tu je mirisnu poeziju ulio u bočicu od puhanog stakla.

www.martimex.hr

Kategorije: Hrvaška

GONG: Govor mržnje ograničiti provedbom zakona

2 uri 45 min ago

GONG je u povodu najavljenog zakona o sprečavanju govora mržnje na Internetu u srijedu poručio da prije takvih promjena treba preispitati učinak postojećih zakona i utvrditi koji se točno cilj želi postići stvaranjem novih propisa, jer postoji rizik uspostave nekog oblika cenzure i autocenzure.

“Prostor za govor mržnje treba ograničavati provedbom postojećih zakona, ujednačavanjem sudske prakse te podizanjem kvalitete demokratske kulture, pri čemu posebnu odgovornost snose obrazovni sustav i medijska sfera”, navodi GONG u priopćenju.

Upozoravaju da svako dodatno zakonsko reguliranje i uvođenje preventivnih mjera kontrole sadržaja objavljenih na internetskim stranicama i društvenim mrežama, uključujući širenje tzv. lažnih vijesti (fake news), ujedno nosi rizik uspostave nekog oblika cenzure i autocenzure.

Prije takvih promjena, poručuje GONG, treba preispitati učinak provedbe postojećih zakona i utvrditi koji se točno cilj želi postići stvaranjem novih propisa.

Učinak novih propisa ne smije biti neselektivno eliminiranje legitimnih sadržaja i stavova iz sfere javne komunikacije. “Kritički odnos prema događajima, osobama i vlastima predstavlja legitiman izraz političkih i društvenih stavova i ne može podlijegati ograničenjima slobode govora”, ističe GONG.

Iz udruge podsjećaju da Vijeće Europe operira jasnom definicijom koja navodi kako govor mržnje “podrazumijeva sve oblike izražavanja kojima se šire, raspiruju, potiču ili opravdavaju rasna mržnja, ksenofobija, antisemitizam ili drugi oblici mržnje temeljeni na netoleranciji, uključujući i netoleranciju izraženu u obliku agresivnog nacionalizma i etnocentrizma, te diskriminacija i neprijateljstvo prema manjinama, migrantima i osobama imigrantskog podrijetla”.

Takav govor, sukladno praksi Europskog suda za ljudska prava, ne uživa zaštitu kao dio slobode govora, ističe GONG.

“Rasprava o toj temi u emisiji HRT-a ‘Otvoreno’ od 16. siječnja pokazuje kako neki akteri javnog života koncept govora mržnje ili ne razumiju ili žele manipulativno izmijeniti njegov smisao kako bi se smanjila mogućnost kritičkog vrednovanja aktualnih i povijesnih događaja. Upravo takva nastojanja predstavljala bi cenzuru i ograničenje slobode izražavanja, koje su protivne hrvatskom Ustavu i zakonima”, kaže se u priopćenju.

Kategorije: Hrvaška

EP rukomet 2018: Slovenija ostaje na prvenstvu

2 uri 48 min ago

Predsjedništvo Slovenskog rukometnog saveza (RZS) na sastanku održanom u srijedu u Zagrebu odlučilo je kako će njihova reprezentacija nastaviti s natjecanjem na Europskom prvenstvu u Hrvatskoj te će od 20.30 sati igrati utakmicu 3. kola skupine C protiv Crne Gore u zagrebačkoj Areni.

Slovenska delegacija zaprijetila je napuštanjem EP-a nakon što je, po njezinom mišljenju, grubo oštećena u oba svoja prva dva nastupa na EP, u 24-25 porazu od Makedonije te 25-25 remiju protiv Njemačke. Nakon utakmice protiv Njemačke, koja je okončana kontroverznom odlukom litvanskih sudaca, koji su dosudili sedmerac za Njemačku po isteku vremena, a nakon 10-minutnog pregledavanja snimke, Slovenija je uložila službenu žalbu na suđenje, ali je Europski rukometni savez (EHF) tu žalbu odbio.

RZS je potom najavio žalbu Sportskom arbitražnom sudu (CAS) te civilnom tužbom protiv EHF-a, a razmatrana je i mogućnost napuštanja EP-a.

Ipak, predsjedništvo RZS-a je u srijedu zaključilo kako bi u slučaju demonstrativnog napuštanja natjecanja posljedice bile preteške jer bi EHF zasigurno na neko vrijeme zabranio svim slovenskim reprezentacijama sudjelovanje u svim natjecanjima koje se organiziraju pod okriljem EHF-a.

Uoči utakmica 3. kola u skupini C na vrhu je Makedonija s četiri boda, druga Njemačka ima tri, treća Slovenija jedan, a posljednja Crna Gora je bez bodova. Makedonija i Njemačka stoga su već osigurale plasman u drugi krug natjecanja, dok će o trećem putniku u Varaždin Slovenija i Crna Gora odlučivati u međusobnom susretu. Crnoj Gori igra samo pobjeda, dok je Sloveniji dovoljan i neodlučeni ishod.

Kategorije: Hrvaška

FERRAGOSTO WINTER JAM Najveći slavonski festival 19. siječnja sprema zagrebačko zimsko izdanje

3 ure 2 min ago

Najveći slavonski festival i ove godine sprema zimsko izdanje pod nazivom Ferragosto Winter JAM.

Na čak dvije pozornice u Vintage Industrial Baru uz brojne bendove i izvođače prijatelje festivala, 19. siječnja započinje zagrijavanje za jedanaestu ljetnu ediciju Ferragosto JAM-a.

Na Main stage penju se kultni srpski punk veterani SIX PACK, uzdanice osječke punk scene Grupa Tvog Života, zagrebački horror pop punkeri Saucesce te njihovi žestoki sugrađani Muscle Tribe of Danger and Excellence, rock-stoner-metal stroj koji će se ovim nastupom na neodređeno vrijeme oprostiti od publike te je ovo možda posljednja prilika za vidjeti ih uživo.

Šank stage ugostit će velikog, bezvremenskog Nenu Belana uz pratnju Olje Dešića te akustičnu supergrupu Pas Ibrice Jusića. Nakon nastupa svih izvođača, doživljaj atmosfere s Orahovačkog jezera upotpunit će afterparty slušaonica uz DJ-a.

Ususret ljetnom Ferragostu, u Vintageu će se moći kupiti i sav preostali merch materijal s prošlogodišnjeg jubilarnog izdanja festivala (majice, bedževi)…

Ulaznice za Ferragosto Winter JAM u pretprodaji potražite u Dirty Old Shopu (Tratinska 18) te u Vintage Industrial Baru/Kavez (Savska 160)

www.facebook.com/events/1740440899299261/

Kategorije: Hrvaška

VIDEO: ZKM Gostovanje predstave ‘Došao konj u kafić’ u režiji Drora Kerena

3 ure 5 min ago

Izraelska predstava ‘Došao konj u kafić’ autora Davida Grossmana u režiji Drora Kerena gostuje u četvrtak i petak (18. i 19. siječnja), u izvedbi Kazalište Cameri iz Tel Aviva, u Zagrebačkom kazalištu mladih u okviru programa Europskog kazališta u ZKM-u.

Radnja komedije ‘Došao konj u kafić’ smještena u podrum industrijske zone gradića u Izraelu odvija se tijekom završnog nastupa stand-up komičara Dovaleha Greensteina. Do obrata dolazi kad pred publiku, koja uključuje dvoje njegovih prijatelja iz djetinjstva, iznosi ozbiljnu moralnu dvojbu: izbor koji je učinio između dvoje najmilijih ljudi. Grube i britke pošalice iznenada se obrću u balansiranje između crnog humora i zajedljive satire, ljubavi i izdaje, čežnje i žaljenja. U stand-up komediji sve je, kao i u životu, moguće. U večeri svoga posljednjeg nastupa, kojim ujedno obilježava rođendan, Dovaleh Greenstein više nema što izgubiti.

David Grossman, rođen u Izraelu (1954.), autor je devet međunarodno priznatih romana, triju iznimnih nefikcijskih djela, zbirke kratkih priča te desetak knjiga za djecu, dječjih opera i igara. Prevođen je na 35 jezika. Dobitnik je brojnih uglednih nagrada, a za roman ‘Došao konj u kafić’ godine 2017. primio je Nagradu Booker.

Dror Keren završio je kazališnu akademiju Mountview u Londonu. Glumio je u kazalištima Cameri, Habima, Haifa i Gesher, na televiziji te na filmovima. Za svoje je uloge višestruko nagrađivan, a sa stand-up komadima koje i piše gostuje u cijelom Izraelu.

Scenska adaptacija romana: Micha Levinson, Avner Ben Amos, Dror Keren.

Oblikovanje scene i kostima: Svetlana Berger.

Oblikovanje svjetla: Adi Shimroni.

Glazba: Eldad Lidor.

Animacija: Sariel Keslasi.

Glume: Dror Keren, Aya Granit Shva, Yigal Zacks, Yossi Yarom.

https://zekaem.mojekarte.hr/hr/a-horse-walks-into-a-bar/tickets-575537.html

Kategorije: Hrvaška

Sportaši iz obje Koreje pod istom zastavom na otvaranju ZOI

3 ure 30 min ago

Južnokorejsko ministarstvo ujedinjenja objavilo je u srijedu kako je u razgovorima sa sjevernokorejskom delegacijom u srijedu dogovoreno kako će u mimohodu na svečanosti otvaranja Zimskih olimpijskih igara u Pjongčangu 9. veljače sportaši iz te dvije zemlje na stadion ući zajedno pod istom zastavom, a kako će se ženska reprezentacija u hokeju na ledu sastojati od igračica iz obje Koreje.

Sportaši iz obje Koreje tako bi na svečanosti otvaranja trebali stupati pod zastavom ujedinjene Koreje, odnosno plavom kartom korejskog poluotoka na bijeloj podlozi.

Sjeverna Koreja će na ZOI u Pjongčang poslati delegaciju od 550 osoba, od toga će 230 biti navijačice, 140 akrobati, a njih 30 taekwondoaši. Čitava će delegacija u Južnu Koreju doći 25. siječnja.

Kategorije: Hrvaška

‘Hvala Hasanbegoviću na doprinosu u izradi reforme’

3 ure 33 min ago

Bivši voditelj Ekspertne radne skupine za provedbu kurikularne reforme Boris Jokić odgovorio je u srijedu saborskom zastupniku Zlatku Hasanbegoviću, koji ga je prozvao tijekom Aktualnog prijepodneva u Saboru.

“Još jednom se zahvaljujem gospodinu Hasanbegoviću na doprinosu reformi zbog koje su dva puta na ulice Hrvatske izašli deseci tisuća građana. Drago mi je da je njegov rad na kurikularnoj reformi pomogao tome”, kazao je Jokić, prenosi tportal.

Ministricu Blaženku Divjak Hasanbegović je upitao o o prijedlogu kurikuluma povijesti za koji kaže da su ga povjesničari ocijenili “promašenim i nepopravljivim”. Upitao ju je kada će raspisati poziv ili natječaj za novu stručnu skupinu za povijest. Divjhak je proznao da je ‘protupravno izvukla iz naftalina i članove po ideološkom ključu dekretirane Jokić-Budakove stručne skupine’.

Kategorije: Hrvaška

Bitcoin kliznuo ispod 10 tisuća dolara

3 ure 50 min ago

Bitcoin je u srijedu kliznuo ispod deset tisuća dolara, vrativši se time na razinu s početka prosinca, izvijestili su britanski mediji.

Vrijednost bitcoina pala je na 9.958 dolara da bi potom opet blago porasla, pokazuje indeks informativnog portala Coindeska a prenosi BBC.

Time je potonula gotovo 50 posto u odnosu na rekordnih 19.800 dolara, zabilježenih prije pet tjedana.

Oštar su pad u protekla 24 sata zabilježile i ostale kriptovalute, uključujući ethereum, ripple, litecoin i bitcoin cash.

Pojedini stručnjaci pribojavaju se formiranja balona na tržištu zbog navale ulagača na imovinu koju baš i ne razumiju.

Poznato je da je teško pouzdano odrediti što uzrokuje promjene u vrijednosti bitcoina koji je dosada oscilirao znatno snažnije od većine tradicionalnih valuta i robe ali mogući je razlog aktualnog pada bojazan da će regulatori ograničiti trgovinu tom digitalnom valutom, nagađa BBC.

Posebno se u tom kontekstu isticala Južna Koreja signalima da bi mogla poduzeti neke mjere.

“Vladin je stav da mora regulirati ulaganja u kriptovalute budući da su najvećim dijelom špekulativne prirode”, kazao je jučer u radijskom intervjuu ministar financija Kim Dong-yeon.

“Zatvaranje platformi za trgovanje virtualnim vautama još spada među opcije (koje su vladi na raspolaganju)”, dodao je.

Ovog je tjedna agencija za financijske vijesti Bloomberg također izvijestila da kineske vlasti planiraju ograničiti pristup platformama za trgovanje kriptovalutama nakon što su već poduzele mjere kako bi ograničile rudarenje bitcoina, odnosno postupak ovjeravanja transakcija.

Ulagače je možda prestrašila i jučerašnja najava Bitconnecta da će zatvoriti platformu za kreditiranje i razmjenu bitconnect coina čija je vrijednost nakon te objave strmoglavo pala, napominje BBC.

Prošle je srijede utjecajni investitor Warren Buffett prognozirao nove nevolje za digitalne valute iako nije točno naznačio kada bi mogle nastupiti.

“Općenito kada su u pitanju kriptovalute, mogu gotovo pouzdano ustvrditi da će to loše završiti”, kazao je Buffett za CNBC.

“Ne mogu reći kada će se to dogoditi ni kako ni bilo što drugo”, dodao je.

Nasuprot tome, cijena dionica proizvođača fotografske opreme Kodaka snažno je porasla nakon što je prošlog utorka objavio suradnju s dva poduzeća povezana s kriptovalutama, primjećuje BBC.

Kategorije: Hrvaška

VIDEO: STRANAC Kratki intervjui i making-of video za triler koji uskoro stiže u kina

3 ure 50 min ago

Napeti akcijski triler ‘Stranac’ (The Foreigner) s Jackie Chanom i Pierce Brosnanom stiže sredinom veljače u kino dvorane.

Priča o skromnom londonskom poduzetniku Quanu, koji traži osvetu kada njegova jedina kći biva ubijena u terorističkom činu. U neumornoj potrazi za identitetom ubojice svoje kćeri, Quan je prisiljen na igru mačke i miša s vladinim dužnosnikom, čija bi prošlost mogla voditi do tragova identiteta ubojice.

Glavne uloge tumače: Jackie Chan, Pierce Brosnan, Charlie Murphy…

Redatelj filma je Martin Campbell.

Kategorije: Hrvaška